Προσωρινή Αποθήκευση

Aρθρο 24: Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.
α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ” εκλογή του Διαμεταφορέα στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες).
β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο Διαμεταφορέας τα εμπορεύματα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο Διαμεταφορέας οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.
γ) Υποχρέωση του Διαμεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον εντολέα.

Aρθρο 25: Είσοδος στην αποθήκη.
Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι προσωρινά αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του Διαμεταφορέα ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Αρθρο 26: Δικαίωμα εκποίησης των προσωρινά αποθηκευθέντων εμπορευμάτων.
α) Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης που ο δικαιούχος των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορέας δικαιούται να προβεί στην εκποίηση αυτών, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, εφόσον αποστείλει προς τούτο συστημένη επιστολή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του εξαμήνου.
β) Το αντίτιμο της εκποίησης των εμπορευμάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο αυτών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορέα