Παραγραφή

Αρθρο 37: Παραγραφή.
α) Oι αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα παραγράφονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που oρίζονται στο νόμο ή στις διεθνείς συμβάσεις.
β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειμένου μεν περί ολικής απώλειας από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα παραδόθηκαν ή προσφέρθηκαν στον παραλήπτη.