Προνόμια

Aρθρο 27: Εξασφάλιση των απαιτήσεων του Διαμεταφορέα.
Ο Διαμεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση που προέρχεται κατά την εκτέλεση της συμβάσεως επιμέλειας μεταφοράς, νόμιμο ενέχυρο και δικαίωμα παρακράτησης στα εμπορεύματα του εντολέα. Τα ως άνω προνόμια εξασφαλίζουν όχι μόνο απαιτήσεις κάθε φύσεως σχετικές με τα εμπορεύματα τα οποία ο Διαμεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του εμπορεύματος, οι αξιώσεις του Διαμεταφορέα ικανοποιούνται και από την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση.