Τόπος Εκπλήρωσης, Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου.
α) Τόπος εκπλήρωσης της σύμβασης Διαμεταφοράς είναι για όλα τα μέρη η έδρα ή το υποκατάστημα του Διαμεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή διαμεταφοράς.
β) Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση Διαμεταφοράς ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του Διαμεταφορέα, με την επιφύλαξη ρήτρας αποκλειστικής αρμοδιότητας των εκδιδόμενων φορτωτικών. Για αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα αρμόδιο είναι αποκλειστικά αυτό το δικαστήριο.
γ) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Διαμεταφορέα και του εντολέα ή των διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο.