Ασφάλιση Εμπορευμάτων

Αρθρο 23: Aσφάλιση εμπορευμάτων.
α) Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασμό του εντολέα το εμπόρευμα μόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι.
β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούμενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του Διαμεταφορέα να ασφαλίσει και τις επόμενες μεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εμπορευμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως εντολή για ασφάλιση.
γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορέας τις υποχρεώσεις που έχει ο ασφαλισμένος. Υποχρεούται ωστόσο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση.
δ) Αν δεν προσδιορίζονται εγγράφως από τον εντολέα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, η ασφάλιση των εμπορευμάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται από την συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρία.
ε) Ο Διαμεταφορέας δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής