Ευθύνη Του Διαμεταφορέα

Αρθρο 28: Eκταση ευθύνης.
α) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο Διαμεταφορέας ευθύνεται όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ίδιου ή των υπαλλήλων του.
β) Οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων μεταφοράς που ρυθμίζουν τον περιορισμό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του μεταφορέα, έχουν άμεση εφαρμογή και επί της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

Aρθρο 29: Περιορισμός της ευθύνης του Διαμεταφορέα.
α) Εάν οι περιεχόμενες στη σύμβαση Διαμεταφοράς οδηγίες του εντολέα περιορίζουν την ελευθερία δράσης του Διαμεταφορέα, τότε επέρχεται αντίστοιχη μείωση της έκτασης της ευθύνης του. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας στα εμπορεύματα που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις οδηγίες του εντολέα ο Διαμεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του.
β) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα ή του μεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση με τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιμα που ισχύουν στη χώρα των προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών.

Αρθρο 30: Ανώτατα όρια ευθύνης.
Σε περίπτωση ευθύνης του Διαμεταφορέα λόγω βλάβης, απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των μεταφερομένων εμπορευμάτων τόσο όταν τούτο οφείλεται σε προσωπική ευθύνη του Διαμεταφορέα όσο και σε ευθύνη τρίτων μεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της μεταφοράς, η οφειλόμενη αποζημίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς.

Aρθρο 31: Εμπορεύματα μεγάλης αξίας.
Για εμπορεύματα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του μεταφορέα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο, καθώς και για χρήματα, έγγραφα, αξιόγραφα, έργα τέχνης και κοσμήματα ευθύνεται ο Διαμεταφορέας μόνο αν του δόθηκε από τον εντολέα εγκαίρως μία έγγραφη ένδειξη της αξίας των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να αποφασίσει για την αποδοχή ή άρνηση της εντολής, εγγράφως.

Αρθρο 32: Απαλλαγή του Διαμεταφορέα από την ευθύνη του.
1) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα αποκλείεται:
α) Για ζημίες οφειλόμενες είτε σε κλοπή με την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία με την έννοια του αρθ. 380 ΠΚ.
β) Για ζημίες οφειλόμενες στην ύπαρξη νομικών ή διοικητικών εμποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης (έλλειψη ή καθυστερημένη παραλαβή εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισμού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ). Επίσης δεν ευθύνεται o Διαμεταφορέας για μεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισμού, τέλη, φόρους και άλλα έξοδα που έχουν επιβληθεί λανθασμένα από αρχές.
γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποστολέα κατά τη φόρτωση ή σε ελάττωμα αυτών ή σε ελλειπή ή πλημμελή συσκευασία. O Διαμεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από τους μεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά με την συσκευασία των εμπορευμάτων.
δ) Για ζημία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόμη και αν ο Διαμεταφορέας είχε καταβάλλει το ανώτατο όριο επιμέλειας και προσοχής, ακόμη και αν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας ή ήταν αντικειμενικά αδύνατο να τα λάβει.
ε) Για ζημίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια φύλαξη είχε συμφωνηθεί, ή αν μία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή λόγω των περιστάσεων.
στ) Για ζημίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινομένων, ζημίες μηχανημάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων αγαθών, ζημίες από ζώα ή φυσικής φθοράς των αγαθών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαμεταφορέας ευθύνεται μόνο αν αποδειχθεί, ότι υπαίτια δημιούργησε τη ζημία.
ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του Διαμεταφορέα ή των προστιθέντων του.
η) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
2) Aν σύμφωνα με τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζημία από τους παραπάνω κινδύνους, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνος επήλθε από τους παραπάνω κινδύνους.

Αρθρο 33: Παύση της ευθύνης του Διαμεταφορέα.
Η ευθύνη του Διαμεταφορέα παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Aρθρο 34: Αμεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.
α) Όλες οι ζημίες, ακόμη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον Διαμεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Αν η παράδοση των εμπορευμάτων έγινε από το Διαμεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει σ” αυτόν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
β) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η ζημία έγινε μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.
γ) Eάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας γίνει σ” ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο Διαμεταφορέας κατά τρίτων, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες.

Aρθρο 34: Αμεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.
α) Όλες οι ζημίες, ακόμη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον Διαμεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Αν η παράδοση των εμπορευμάτων έγινε από το Διαμεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει σ” αυτόν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
β) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η ζημία έγινε μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.
γ) Eάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας γίνει σ” ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο Διαμεταφορέας κατά τρίτων, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες.

Αρθρο 35: Συνυπολογισμός ωφελειών.
Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορέας για τη ζημία ανέρχεται μέχρι την πλήρη αξία του εμπορεύματος, ο Διαμεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή της μόνο αν του μεταβιβαστεί η κυριότητα στο εμπόρευμα και του εκχωρηθούν οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένoυ και του ασφαλίσματος σε σχέση με το εμπόρευμα, του εντολέα ή του παραλήπτη κατά τρίτων.

Αρθρο 36: Ευθύνη Διαμεταφορέα σε συνδυασμένη μεταφορά.
Eπί μεταφοράς εκτελούμενης βάσει ενιαίας συμβάσεως (συνδυασμένη μεταφορά) ο Διαμεταφορέας ευθύνεται για βλάβη ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων σύμφωνα με τo νόμο που διέπει την ευθύνη του μεταφορέα κατά το τελευταίο στάδιο της μεταφοράς.