Παράδοση Εμπορευμάτων

Αρθρο 19: Παράδοση εμπορευμάτων.
α) Η παράδοση των εμπορευμάτων συντελείται με την υπογραφή των φορτωτικών εγγράφων ή την παράδοση της διατακτικής στον παραλήπτη που αναφέρεται στα ως άνω φορτωτικά έγγραφα ή τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτού.
β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ή για λόγο, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Διαμεταφορέας δεν γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του Διαμεταφορέα με κίνδυνο και έξοδα του εντολέα και ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ασφαλίσει. Ο Διαμεταφορέας επιπλέον δεν ευθύνεται για πλειστηριασμούς, δημεύσεις κ.λ.π. οι οποίες μπορούν να επιβληθούν στα εμπορεύματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά.

Αρθρο 20: Παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους.
Η παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει ειδική και ρητή εντολή του εντολέα-φορτωτή. Μόνο η ένδειξη «C.O.D.» (cash on delivery) επί του εμπορικού τιμολογίου δεν συνιστά υποχρέωση παράδοσης των εμπορευμάτων με αντικαταβολή για τον Διαμεταφορέα.